Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 219/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród w Mieście

Ostróda za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3, 4a i 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.); Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, „Regulamin przyznawania stypendiów sportowych i nagród w Mieście Ostróda za osiągnięcia w dziedzinie sportu”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2004- plik do pobrania