Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 234/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) i § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z 1998 r. z późn. zmianami), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

1.Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Cezary Wawrzyński

Członkowie : Barbara Prejs

Krystyna Jankowska

Krystyna Węgłowska

2.Celem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej numerem działki 31/12 o powierzchni 455 m2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.