Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 242/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II przeznaczonej na urządzenie parkingu.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) i § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z 1998 r. z późn. zmianami), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

1.Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Olgierd Dąbrowski

Członkowie: Aldona Popławska

Barbara Prejs

Krystyna Węgłowska

2.Celem komisji jest przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II, oznaczonej numerem działki 121/8 (część o powierzchni 7.800 m2) przeznaczonej na urządzenie parkingu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.