Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 247/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 6 września 2004 roku.

w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Seweryna Pieniężnego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 279/4 .

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz.543, z późn. zm) , w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm) oraz § 1 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998 r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostróda, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

Oddać w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działki nr 278, nie zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 8 Ostródy przy ul. Seweryna Pieniężnego oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 279/4, o powierzchni 81 m2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.