Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr IX/ 60/2003
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań przyjętych do realizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, a w szczególności:

- edukacji publicznej,

- kultury,

- pomocy społecznej,

- ochrony zdrowia,

- przeciwdziałania patologiom społecznym,

- kultury fizycznej i turystyki,

- ochrony środowiska i przyrody,

- promocji gminy,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Z wnioskiem o dotacje mogą także występować podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które: są zarejestrowane jako stowarzyszenia, oddziały (koła) ogólnopolskich, (wojewódzkich), stowarzyszeń lub fundacji, albo jako organizacje funkcjonujące przy Kościele Katolickim i innych kościołach legalnie działających w mieście Ostróda, a ich statuty umożliwiają realizację zamówień publicznych w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 2. 1. Wykaz zadań oraz kwot dotacji, o realizację których mogą ubiegać się podmioty określone w § 1 określa Rada Miejska w uchwale budżetowej na dany rok.

2. Wykaz zadań oraz kwoty dotacji, ujmowane są w załączniku do uchwały budżetowej oraz w załącznikach do uchwał wprowadzających zadania realizowane w ramach dotacji.

3. W trakcie roku budżetowego mogą być ujmowane w budżecie miasta nowe zadania publiczne, o realizację których mogą ubiegać się w formie dotacji podmioty wymienione w § 1.

§ 3. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji i formy pisemnej postępowania.

2. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o terminie i miejscu składania ofert i otwierania ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 4.1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji składa, w terminie do 15 października roku poprzedzającego dany rok budżetowy, wniosek zawierający:

a)nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację,

b)status prawny podmiotu,

c)numer i datę wpisu do rejestru,

d)aktualny wypis z rejestru sądowego i aktualny statut podmiotu,

e)numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

f)opis zadania,

g)harmonogram działań określający realizację celu wnioskowanego zadania,

h)szczegółową kalkulację jednostkową kosztów dotowanego zadania,

i)oświadczenie, że:

-posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania objętego dotacją, którzy będą realizować zadanie objęte dotacją, lub zobowiązuje się do ich zatrudnienia przy obsłudze zadania nie później niż do dnia podpisania umowy.

Treść wniosku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku dotowania zadań jednorazowych dopuszcza się możliwość składania wniosków po terminie określonym w ust. 1.

§ 5. 1. Wnioski wraz z załącznikami, składane są w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotacja”.

2. Na kopercie należy podać nazwę zadania i oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację.

§ 6. 1. Publicznego otwarcia i wyboru ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta.

2. Komisję powołuje Burmistrz w składzie:

a)Przewodniczący komisji – zastępca Burmistrza Miasta

b)Sekretarz komisji - pracownik Urzędu Miejskiego ds. zamówień publicznych

c)Członkowie komisji - jeden do dwóch pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, którzy będą prowadzić merytoryczny nadzór nad realizację zadań objętych dotacją oraz po jednym z przedstawicieli klubów Rady Miejskiej,

3. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

4. Burmistrz Miasta (lub przewodniczący komisji) podaje publicznie informacje dotyczące nazw podmiotów, ich adresy, nazwę zadania i cenę oferty.

5. W pracach komisji mogą uczestniczyć w charakterze doradczym (bez prawa głosu) od jednego do dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe.

6. Wybory ofert dokonane przez komisję wymagają zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta.

§ 7. 1. Komisja najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert biorąc pod uwagę:

a)znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów,

b)wysokość dochodów publicznych, które są w dyspozycji gminy,

c)ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania,

d)ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,

e)analizę i ocenę wykonania zadań zleconych danemu oferentowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

2. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół zawierający dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem. Protokół zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 8. 1. Komisja uprawniona jest do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert złożonych przez podmioty, które w latach poprzednich korzystały z dotacji, a które:

1)nie realizowały zadań zgodnie z celami, na które została udzielona dotacja,

2)nie dokonały rozliczenia wykorzystanej dotacji,

3)nie zwróciły niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy, lub naruszyły inne, istotne postanowienia umowy o korzystaniu ze środków publicznych,

4)nie posiadają dostatecznych gwarancji wykonania zadania na które jest udzielana dotacja

§ 9. 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza z danym podmiotem.

2.Umowa powinna zawierać:

a)oznaczenie strony umowy,

b)szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

c)określenie czasu, na jaki umowa została zawarta,

d)określenie wysokości dotacji oraz warunki i terminy jej przekazania,

e)ustalenie zasad i terminów rozliczeń,

f)zobowiązanie podmiotu do prowadzenia odrębnej dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania pod względem rzeczowym i finansowym,

g)zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Gminy Miejskiej Ostróda,

h)zobowiązanie podmiotu do realizowania przedmiotu dotacji, przestrzegając ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 199, poz. 733 z późn. zm.),

i)określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,

j)termin zwrotu dotacji z należnymi ustawowo odsetkami w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie,

k)termin zwrotu dotacji z należnymi ustawowo odsetkami w przypadku niewykorzystania lub częściowego wykonania zleconego zadania.

§ 10. 1. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy podmiotu wykonującego zadanie w terminach określonych

w umowie,

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, nie później jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

§ 11. Podmioty, które otrzymały dotację obowiązane są do realizacji zadania z należytą starannością z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 12. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia zadań pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Podstawą rozliczenia przekazanych kwot dotacji będą dowody księgowe wystawione na podmiot dotowany, potwierdzające dokonane operacje gospodarcze i sprawozdania za okresy półroczne, składane w następujących terminach:

a)za pierwsze półrocze – do 10 lipca roku udzielania dotacji,

b)za drugie półrocze – do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

3. W przypadku dotowania jednorazowych zadań podstawę rozliczenia stanowić będą dowody księgowe wystawione na podmiot dotowany potwierdzające dokonane operacje gospodarcze oraz inne dokumenty dowodowe identyfikujące rodzaj zleconych zadań, składane w terminie określonym w umowie

4. Ocena prawidłowości przedłożonego rozliczenia dotacji wykonana będzie przez wydział prowadzący merytoryczny nadzór nad realizacją zadań objętych dotacją, z uwzględnieniem wyników kontroli.

5. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia zadania, jednak nie później niż do 23 grudnia roku, w którym otrzymał dotację.

6. Do sprawozdania, o którym mowa w pkt. 5, podmiot składa oświadczenie, że dotacja została wykorzystana zgodnie z umową i na cele określone w umowie oraz wydatkowanie jej nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Do sprawozdania winny być dołączone kserokopie faktur z adnotacją, że wydatek został pokryty dotacją z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda.

§ 13. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do udostępnienia w każdej chwili na żądanie Gminy pełnej dokumentacji merytorycznej i finansowej dotyczącej przedmiotu umowy.

§ 14. 1. Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy obowiązani są do dokonywania okresowej oceny realizacji zadania oraz do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy, na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie:

a) sposobu realizacji zleconego zadania,

b) gospodarowania przekazaną dotacją,

c)prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanego zadania,

d)w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych rat dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad umowy lub niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania przyznanej z budżetu gminy dotacji Gmina ma prawo:

a) rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym,

b) żądać zwrotu przekazanej dotacji wraz z należnymi odsetkami,

c) wstrzymać wypłaty rat udzielonej dotacji, jeśli na podstawie treści sprawozdania za I półrocze lub w wyniku kontroli stwierdzi, że podmiot korzystający z dotacji rażąco narusza istotne postanowienia umowy lub nie realizuje zleconego zadania.

§ 15. Wydatkowanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata.

§ 16. Dotacje podlegają rozliczeniu w terminie 30 dni po wykonaniu zadania nie później jednak niż do dnia 15 grudnia każdego roku.

§ 17. Burmistrz Miasta informuje Radę Miejską o wykonaniu zadań przez podmioty określone w § 1 w sprawozdaniu z rocznego wykonania budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.