Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 276/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 12 listopada 2004 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 119, art. 120 i art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 17do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia, jak w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1.Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2004 roku:

a)Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b)Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2005 rok.

§ 4.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.