Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 278/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2005 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) - Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustalić minimalne stawki czynszu dzierżawnego za grunty komunalne, wydzierżawiane do trzech lat, w podanych niżej wysokościach:

1. za 1m2 powierzchni gruntu użytkowanego na cele:

a) magazynowo - składowe w stosunku miesięcznym:

nie zabudowany - 0,20 zł

zabudowany - 0,31 zł

b) pod garażami murowanymi i blaszanymi w stosunku miesięcznym:

- 1,04 zł

2. za 1m2 powierzchni gruntu użytkowanego na cele drobnej uprawy rolnej, łąki, uprawy warzywnicze i kwiatowe w stosunku rocznym:

- 0,12 zł

3. za 1m2 powierzchni gruntu użytkowanego pod kioskami i pawilonami usługowo-handlowymi (powierzchnia powyżej 15 m2) w stosunku miesięcznym:

pod zabudową poza zabudową

I strefa 6,70 zł 0,89 zł

II strefa 5,58 zł 0,79 zł

III strefa 4,47 zł 0,67 zł

4. za 1m2 powierzchni gruntów użytkowanych pod kioskami i pawilonami usługowo – handlowymi (powierzchnia do 15 m2) w stosunku miesięcznym:

pod zabudową poza zabudową

I strefa 24,47 zł 0,89

II strefa 18,41 zł 0,79

III strefa 11,17 zł 0,67

5. za 1 m2 powierzchni gruntu użytkowanego na cele letnich kawiarenek, barów (pod parasolami), na chodnikach, w parkach, przy lokalach, handlu przed sklepami, schodów wejściowych do lokali handlowo - usługowych w stosunku miesięcznym:

I strefa -2,87 zł

II strefa -2,02 zł

III strefa -1,59 zł

6. za 1m2 powierzchni gruntu użytkowanego na cele przemysłowe i rekreację w stosunku miesięcznym - 0,40 zł

7. za 1 m2 powierzchni gruntu zabudowanego lokalami użytkowymi i garażami w stosunku miesięcznym:

lokalami użytkowymi - 8,93 zł

garażami - 4,16 zł

8. za teren użytkowany na lokalizację cyrku i wesołego miasteczka, za dzień użytkowania:

cyrk – 302

wesołe miasteczko - 94 zł

9. za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w stosunku miesięcznym - 1,86 zł

10. za 1 m2 gruntu użytkowanego przed lokalami przy bulwarze jez. Drwęckiego, w pasażu i parku ul. Stefana Czarnieckiego w stosunku miesięcznym - 6,17

11. za 1 pomieszczenie garażowe na terenie “kompleksu koszarowego” przy ul. Stefana Czarnieckiego - 104 zł

§ 2.

Do stawek wymienionych w §1 doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT stosownie do odpowiednich przepisów.

§ 3.

Tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta Ostródy Nr 136/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r., Nr 150/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. i Nr 235/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 278/2004 -wykaz ulic miasta Ostródy w strefach do celów gospodarki gruntami